ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ILIADA.BG

Моля, внимателно прочетете Общите условия. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. 

Общите условия влизат в сила от момента, в който потребителят осъществи достъп за първи път до сайта или създаде потребителски профил и са приложими при всяко посещение и използване на услугите и ресурсите на сайта, като са валидни до заличаването /изтриването/ на профила и/или преустановяване използването на сайта.

“ИЛИАДА” ЕООД си запазва правото да променя тези условия едностранно.

Всеки Потребител продължил да използва сайта след публикуване на промените, който не е упражнил в законоустановения срок правото си на несъгласие с промените се счита, че потребителят приема и е съгласен с новите Общи условия. 

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “ИЛИАДА” ЕООД,  гр. София, бул. „Цариградско Шосе 137, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121205963, собственик на уебсайт ILIADA.BG и всяко лице, което ползва услугите или има достъп до ресурсите, предоставяни посредством уебсайта. Настоящият документ обвързва всички посетители регистрирани или нерегистрирани, използващи услугите на онлайн магазина  www.iliada.bg.

Запазваме си правото да отказваме поръчки, без да има разходи за посетителя в случай на техническа грешка на сайта ни, поради изчерпване на артикул, изваждането му от производство или внос, при допусната грешка в цената или обявена разлика в цената, както и при грешки в използването на кодове за отстъпки. Илиада ЕООД не дължи обезщетение по никакъв начин на посетителя в случаите по предходното изречение, освен да възстанови сумите, платени от посетителя предварително.

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА И НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

- Наименование на Доставчика:

“ИЛИАДА” ЕООД

- ЕИК (БУЛСТАТ):

121205963

- ИН по ЗДДС: BG121205963

- Седалище и адрес на управление:

Гр. София 1784, бул „Цариградско Шосе“ 137

- Адрес за упражняване на дейността:

Гр. София 1784, бул „Цариградско Шосе“ 137

- Данни за кореспонденция:

гр. София, бул. Цариградско шосе 137, ет.4

info@iliada.bg

тел: 02/9768410

2.         Надзорни органи:

2.1       Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

e-mail: kzld@cpdp.bg

уеб-сайт: www.cpdp.bg

2.2       Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: 1000 София, пл."Славейков" №4А,

гореща линия: 0700 111 22

уеб-сайт: www.kzp.bg

ДЕФИНИЦИИ 

“ПОСЕТИТЕЛ” – всеки, който е заредил в своя браузър уебстраницата www.iliada.bg, както и потребител по смисъла на ЗЗП.

"АДМИНИСТРАТОР" означава “ИЛИАДА” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121205963, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско Шосе 137

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

“САЙТ” – домейна www.iliada.bg  и неговите под домейни ако има такива.

„ОНЛАЙН МАГАЗИН” – www.iliada.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на “ИЛИАДА” ЕООД. .

“ПОЛЗВАТЕЛ” – е физическо или юридическо лице, което визуализира на използваното от него устройство каквато и да е информация, поместена на сайта, от момента на визуализацията до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.

“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

„ПОРЪЧКА”  - електронен документ, представляващ комуникационна форма между продавача и купувача, чрез който през сайта купувачът заявява на продавача намерението си за закупуване на стоки и услуги чрез уебсайта  www.iliada.bg, чрез заявка по телефона, или чрез заявки, изпратени на електронна поща.

„СТОКИ, АРТИКУЛИ И УСЛУГИ“ – всеки предмет на договора между продавач и купувач за покупко-продажба от уебсайта. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общите условия на ILIADA.BG са задължителни за всички посетители на сайта.

2. Посетителят приема, че всяко използване на сайта означава, че същият се е:

2.1. Запознал внимателно с Общите условия за използването му;

2.2. Съгласил се е да ги спазва безусловно.

3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ILIADA.BG по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички посетители.

4. ILIADA.BG има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако промените са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е промените да имат рестриктивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки и услуги.

5. Във всеки един случай на промяна на Общите условия ILIADA.BG ще информира за това посетителите си чрез публикуването на промените в сайта. Посетителите имат задължение да правят справки за евентуални промени на Общите условия на сайта при всяко негово ползване.         

6. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

7. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

8.  ILIADA.BG полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта.

10. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ILIADA.BG не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

ОБЕКТ НА ПРОДАЖБА

Обект на продажба  в този уебсайт са  разнообразни видове стоки, предназначени за  посетителите,  описани и подредени в раздели.

Цената на всяка стока е в български лева с включено ДДС.

ЦЕНИ

Крайната цена на стоките и услугите е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български лева.

Всички цени на стоките и услугите на уебсайта са крайни, обявени са в лева с включено 20% ДДС.

Цените не включват разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, които се заплащат допълнително.

Цените за доставка представляват сумата за доставка на куриерската фирма – доставчик.

РЕГИСТРАЦИЯ

Разглеждането  на  онлайн магазина  е достъпно за  всички  посетители. Регистрацията не е задължителна и клиентът може да направи поръчка, без да се регистрира. Регистрацията улеснява при следваща поръчка, тъй като в този случай не се изисква повторно въвеждане на данни за доставка.

1. Искането за регистрация на клиентски профил се подава по електронен път и съдържа следните данни:

(а) име фамилия на посетителя, адрес за доставка, включително телефонен номер и имейл адрес;

(б) име на фирмата, правно организационна форма и идентификационен номер;

(в) клиентски номер в системата на Илиада ЕООД;

1.1. След успешна регистрация, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт.

1.2. Не е възможно посетителят да променя посетителското си име (вход), прието по време на регистрацията. За всеки профил трябва да бъде зададена отделна електронна поща.

1.3. Посетителят е задължен при промяна на регистрираните данни своевременно да информира администратора. При неизпълнение за задължението от Посетителя, Администраторът не носи отговорност за неправомерно използвани данни на посетителя от трети лица.

2. Без да се ограничава смисълът на т. 2 - Общи положения от настоящите Общи условия, с подаването на искане за регистрация, посетителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да бъде обвързан от тях.

3.  Администраторът има право да откаже да регистрира клиентски профил, когато:

3.1. подаденото искане за регистрация съдържа непълна или невярна информация.

3.2. посетителят не предостави или откаже да представи на администратора информация или документи, необходими за идентифицирането на посетителя и оторизираните му представители.

4. Администраторът има право, но не и задължението, да ограничи или прекрати достъпа до клиентски профил:

4.1. когато е извършен опит за използването на профила от неоторизирано от титуляра на профила лице;

4.2. когато посетителят използва или е направил опит да използва профила си в противоречие с настоящите Общи условия и/или с добросъвестната търговска практика; или

4.3. когато посетител използва или направи опит да използва чужд клиентски профил без предварителното съгласие на администратора и титуляра на профила.

4.4. Администраторът е длъжен да ограничи временно достъпа до или да закрие клиентски профил по писмено искане на титуляра на профила в срок от 24 часа от получаване на искането;

4.5. Регистрацията, свързаните с нея данни и произтичащите задължения към сайта, е лична и не може да се преотстъпва на други лица.

4.6. Акаунтът, определен за посетителя, трябва да се използва изключително и само за закупуването на стока посредством предоставените чрез уебсайта методи.

4.7. Посетител, чийто акаунт е бил ограничен, не може да се регистрира отново без предварителното съгласие на “ИЛИАДА” ЕООД. “ИЛИАДА” ЕООД има право да откаже да регистрира отново посетител, чийто акаунт е бил блокиран в миналото.

5. Посетителят е длъжен да пази в тайна своето потребителско име и парола.

6. Администраторът на платформата не отговаря за вреди, настъпили в резултат на:

6.1. грешки при предаването на данни и информация;

6.2. неоторизиран достъп до клиентски профил от страна на лица, които не са служители на администратора;

6.3. незаконни актове или действия на посетители на платформата, включително нарушения на правата на интелектуална собственост;

6.4. невъзможност за осъществяване на достъп до уебсайта.

7. Всеки посетител е задължен по време на регистрацията си да посочи дали е бизнес или частен клиент. Той е задължен да се регистрира като бизнес клиент, когато използва уеб сайта за нуждите на своя бизнес, професия или занятие (независимо от това дали е физическо лице) или като частен потребител, когато използва уеб сайта за личното си потребление и потреблението на своето семейство. Веднъж избрал опция по време на регистрацията си, той не може да променя типа на своята регистрация. Едно и също лице може да създаде профил като бизнес клиент, и отделен профил като частен клиент.

7.1. Бизнес потребителите на уеб сайта са задължени да изберат опция по време на регистрацията си и да посочат дали са собственици или служители на бизнеса, с който се регистрират.

7.2 Одобрението на регистрациите в уеб сайта се извършва от екипа на Илиада  ЕООД с изключение на одобрението на регистрации за бизнес клиенти, посочили при своята регистрация, че са служители за бизнеса, с който се регистрират. Потребителите, регистрирани като собственици на бизнес поемат изцяло отговорност за одобрението на регистрация на техните служители в сайта и последващите действия, свързани с акаунта. Потребителите, регистрирани като собственици на бизнес могат да потвърждават/ блокират/изтриват регистрациите на своите служители, както и да следят всички поръчки на стоки и продукти, направени от техните служители. За всички поръчки, действия или бездействия, извършени през профил на служител, отговаря солидарно и собственикът на бизнес, потвърдил регистрацията им, както и правния субект, на чието име е заявено фактуриране.

7.3. С регистрацията на посетител като служител на бизнес, той се съгласява, че  информация за направените поръчки на сайта ще бъде достъпна за потребителя, който е регистриран като собственик на същия бизнес.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“ИЛИАДА” ЕООД събира лични данни от посетителите. “ИЛИАДА” ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и други приложими актове на Европейския съюз и на Република България. Събираме лични данни на нашите клиенти, като следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.

“ИЛИАДА” ЕООД приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.iliada.bg/page/2/lichni-danni.html

Всяко лице, пожелало регистрация се счита, че е съгласно да предостави личните си данни.

Всяко лице, пожелало регистрация се счита, че е запознато с Политиката за защита на личните данни и я приема.

Уебсайтът не носи отговорност за предоставени от посетителите неверни или непълни данни за контакт/доставка.

Всяко лице, пожелало регистрация се счита, че е съгласно да получава уведомления на основание активностите му в системата.

Във всеки момент, ““ИЛИАДА” ЕООД има право да изисква от посетителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Видове лични данни, които съхраняваме:

„ИЛИАДА“ ЕООД  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, за да Ви предостави своите стоки и услуги . Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите ни.

В таблицата по-долу посочваме личната информация, която събираме и използваме за Вас:

Лични данни при регистрация: 

 Какви данни събираме:

 • Име;
 • Имейл;
 • Телефон;
 • Информация за вашия бизнес (отнася се за бизнес клиенти)

 За какво ги събираме:

 • За да ви дадем възможност да създадете профил в нашия уебсайт;
 • За да управляваме профила създаден от вас;
 • За да може да ви доставим поръчаните от Вас продукти и да осъществим покупко-продажба;
 • За да организираме връзката си с Вас.

 Каква е законната основа за използване на тези данни:

Обработването на лични данни от администратора, се извършва на следните алтернативни и равнопоставени  основания:

• съгласие на регистрирания потребител;

• изпълнение на договори за доставка;

• легитимни интереси на страните по търсене/ предлагане на продукти и стоки във връзка с преддоговорни отношения .

Обработването е необходимо за изпълнението на договори за доставка, по които субектът на данните е страна с администратора, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор (преддоговорни отношения).

Обработването е законосъобразно с оглед на това, че дори ако администраторът няма договор с физическото лице, са предприети преддоговорни стъпки от страна на субекта на данни (регистрация и разглеждане на оферираните на страницата поръчки, изискване на персонализирано предложение за даден продукт/услуга и др.).

 Референции: Член 6, както и съобр. (44) от Регламент (ЕС) 2016/679

 

Извършване на покупка като без регистрация::

 Какви данни събираме:

 • Име;
 • Телефон;
 • Имейл адрес;
 • Адрес;

 За какво ги събираме:

 • За да може да ви доставим поръчаните от Вас продукти и да осъществим покупко-продажба;
 • За да организираме връзката си с Вас.

Каква е законната основа за използване на тези данни:

Обработването на лични данни от администратора, се извършва на следните алтернативни и равнопоставени  основания:

• съгласие на нерегистрирания потребител;

• изпълнение на договори за доставка;

• легитимни интереси на страните по търсене/ предлагане на продукти и стоки във връзка с преддоговорни отношения .

Обработването е необходимо за изпълнението на договори за доставка, по които субектът на данните е страна с администратора, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор (преддоговорни отношения).

Обработването е законосъобразно с оглед на това, че дори ако администраторът няма договор с физическото лице, са предприети преддоговорни стъпки от страна на субекта на данни (разглеждане на оферираните на страницата поръчки, изискване на персонализирано предложение за даден продукт/услуга и др.).

 Референции: Член 6, както и съобр. (44) от Регламент (ЕС) 2016/679

 

 

Лог файлове:

 Какви данни събираме:

 • IP адрес;
 • Използван уеб браузър;
 • Време на посещение на нашия уебсайт;
 • Посетени страници.

 За какво ги събираме:

 • За да поддържаме нашия уебсайт;
 • За да гарантираме сигурността на Вашите лични данни;
 • За да гарантираме непрекъснатата сигурност и функциониране на нашия уебсайт, включително за защита срещу Кибер престъпления.

Каква е законната основа за използване на тези данни:   Наш легитимен интерес, във връзка с посочените цели.

 

Събиране на личните Ви данни

Ние събираме само тези лични данни, които Вие ни предоставите.

Това може да бъде:

 • директно от Вас, например като направите регистрация в нашия уебсайт
 • косвено от Вас, например когато посетите нашия уебсайт.

Отказ от предоставяне на лични данни

Вие решавате дали да ни предоставите Ваши лични данни. Имайте предвид, обаче, че ако не ни дадете определени лични данни, няма да можете да се възползвате от някои опции, налични на нашия уебсайт.

Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни

При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата декларация, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

Споделяне на личната Ви информация

Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица, когато:

 • това е законово изискване;
 • това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата и дружеството, което го разработва);
 • това е необходимо за функционирането на бисквитките, с които се се съгласили; или
 • имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции).

Ако го направим, изискваме от тези трети страни да спазват сигурността на Вашата лична информация и да я третират в съответствие със закона. Освен това всички доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашата лична информация в съответствие с нашите правила.

Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват вашите лични данни за собствена цел. Ние им позволяваме да обработват само вашата лична информация:

 • за конкретни цели; и
 • в съответствие с нашите инструкции.

Сигурност и защита на Вашата лична информация

Вашата лична информация заслужава най-голяма защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.

Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители, контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност.

Ние въведохме обширни процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, което включва лични данни, и ще уведомим Вас и надзорния орган при настъпило нарушение, когато сме законово задължени да го направим.

Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Вашите лични данни, когато правите поръчка като гост, ще бъдат съхранявани до 3 /три/ години от направената поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална претенция относно направената поръчка. След този период личните данни ще бъдат анонимизирани. Вашите лични данни, които обработваме, въз основа на регистрацията Ви в нашия уебсайт, се съхраняват за период от 5 /години/ от последното Ви влизане в профила. В този случай, ние считаме, че не се интересувате повече от представените продукти. 

Актуалност на личната Ви информация

Ние се стремим да поддържаме личната информация, която съхраняваме за Вас, точна и актуална. В случай, че сте се регистрирали в нашия уебсайт, Вие имате възможност във всеки един момент да извършите корекция на Ваши лични данни, които считате за не актуални.

Упражняване на Вашите права

При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:

 • Достъп до личната Ви информация. Това означава, че можете да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали го обработваме правилно;
 • Коригиране на личната информация, която държим за вас. Това означава, че можете да коригирате всяка непълна или неточна информация, която държим за вас;
 • Изтриване на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато няма основателна причина да продължим да я обработваме;
 • Ограничаване на обработката на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или причината за нейното обработване;
 • Преносимост на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение;
 • Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни.
 • Оттегляне на даденото от Вас съгласие по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.

ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Следните дейности са забранени на нашия сайт и са в пряко нарушение на нашите Общи условия за ползване:

т.1. Нарушаване или заобикаляне на който и е закон или на нашите системи и политики;

т.2. Ангажиране на някой от посетителите в подозрителна и/или незаконна дейност;

т.3. Прехвърляне на профила на един посетител на друго лице, без изричното ни писмено съгласие;

т.4. Умишлено създаване на множество профили /акаунти/ за електронна търговия;

т.5. Осъществяване на достъп или опит за достъп до данни, които не са предназначени за посетители, като например, но не само, влизане в  друг профил или сървър, за който посетителят няма надлежно разрешение за достъп;

т.6. Сканиране или опит за сканиране или тестване от посетител на сигурността и/или конфигурацията на сайта, включително, но не само до нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване на сайта, без надлежно упълномощаване за това;

т.7. Използване на всякакви роботи, скрепери или други автоматизирани средства за достъп до нашите услуги с каквато и да е цел;

т.8. Намеса в работата на услугите или налагане на неразумна или непропорционално голяма натовареност на инфраструктурата;

т.9. Намеса или опит за намеса в услугата и на който и да е друг посетител по всякакъв начин, включително, но не само, чрез изпращането на вируси, спам и други атаки.

ПАЗАРУВАНЕ В ILIADA.BG

След като сте избрали артикул от нашия онлайн магазин, натиснете бутона „ПОРЪЧАЙ". Ако желаете повече от една стока, затворете прозореца и продължете с пазаруването. Ако направите някаква грешка с избора на стока, можете да изтриете артикула от Вашата количка. Можете да направите поръчка, като се регистрирате, или да използвате функцията „Поръчка без регистрация”.

НАЧИН НА РАЗПЛАЩАНЕ

1: Разплащане с наложен платеж в брой при получаване на стоката. На посочения от Посетителя адрес идва представител от куриерска фирма след предварително уведомяване, на който се заплаща след като Клиентът е проверил съдържанието на пратката.

2: Плащане чрез виртуален пос терминал. Клиента избира продукт/и. След окончателния избор - уточнява адрес и начин за доставка след което - избира начина на плащане. При избор за директно плащане онлайн, чрез виртуален пос терминал, клиентът се прехвърля към страницата на виртуалният терминал. На страницата на виртуалния терминал, клиентът въвежда данните за дебитната или кредитната си карта, с която желае да плати. Клиентът се препраща обратно към електронния магазин, където бива уведомен - успешно ли е плащането.

3: Плащане по банков път

ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКИТЕ

След като получим Вашата поръчка, ние ще се свържем с Вас на предоставения телефон за потвърждение и уточняване на подробности.

ДОСТАВКА

Заявената за покупка стока се доставя чрез куриер на посочения от Посетителя адрес за доставка, освен в неделя и официалните празници, когато поръчки не се доставят в срок от 1 до 3 работни дни от потвърждението на поръчката. ILIADA.BG не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.

При натоварване на куриерската мрежа е възможно забавяне на доставката, за което ILIADA.BG ще Ви информира.

Поръчки, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. 

(По време на промоционални кампании е възможно забавяне на доставките)

Заявки, направени в събота и неделя се обработват в понеделник.

Продуктите се изпращат и доставят чрез куриерски фирмa "СПИДИ", с друга куриерска фирма или със собствен разнос от „ИЛИАДА“ ЕООД.

Доставката на продукти с обща стойност над 100 лв. в рамките на една поръчка е за сметка на ILIADA.BG

В случай, че доставката се извършва с друга куриерска фирма, „ИЛИАДА“ ЕООД обявява цената за доставка преди приключване на поръчката.

Изисквания за доставки с фиксиран час се заплащат допълнително съгласно тарифата на куриерската фирма.

Доставки се извършват само на територията на България и само след потвърждение от страна на Посетителя. Представител на електронния магазин ILIADA.BG се свързва по телефона с посетителя за потвърждение на поръчката и уточняване на детайли относно доставката.

При сгрешен от доставчика или липсващ продукт, грешката се поправя и съответните продукти се изпращат на същия или следващия работен ден, като разходите по доставката са за сметка на ILIADA.BG. Клиентът не заплаща нищо допълнително.

При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на Посетителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Посетителят или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай, че Посетителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ILIADA.BG се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

При получаване на доставката, проверете съдържанието на поръчката за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪПЪТСТВАЩИ СТОКАТА:

При получаване на поръчаната стока Вие получавате касова бележка и гаранционна карта, в случай че стоката има гаранция. Гаранцията на стоките е валидна на територията на Република България.

ОТКАЗ ОТ СТОКАТА

Посетителят има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е увредена целостта на опаковката и етикетите им и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който са получени, и съобразно условията на ЗЗП.

ILIADA.BG е длъжен да възстанови на посетителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която посетителят е упражнил правото си на отказ от поръчаните стоки, при условие, че са в горепосочения запазен търговски вид.

Съгласно ЗЗП Посетителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на горецитирания 14-дневен срок за отказ от поръчаните стоки. Рискът от и увреждане на стоките до връщането им на ILIADA.BG  се носи изцяло от посетителя.

За стоките в гаранционен срок важат условията гаранционните условия на съответната фирма производител. 

Правото на отказ от продуктите по Закона за защита на потребителите не се прилага при поръчки от юридически лица (независимо от извършваната от тях дейност) или физически лица, които извършват дейност като търговец или дейност, организирана като предприятие, както и по отношение на физически лица, които са направили поръчката за обслужване на своя професионална дейност или занятие.

РЕКЛАМАЦИЯ

Веднага след получаването на стоката, Посетителят следва да провери за евентуални несъответствия с договореното. В случай, че има несъответствия, Посетителят следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на Закона за защита на потребителите, в случай, че посетителят е и потребител по смисъла на ЗЗП. Поръчвайки продукт с определен цвят, който е идентифициран чрез номер или наименование на съответния специфичен цвят, Посетителят се съгласява с покупката му. Ако по някаква причина не сте удовлетворени, моля свържете се с нас, или сверете цветовете със сайта на производителя. На рекламация не подлежи стока, за която клиентът е бил предварително предупреден за несъответствие. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера, с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

Посетителите, които поръчват стоки през електронния магазин www.iliada.bg, както и тези, които правят поръчка по телефона, имат право:

- Да поръчват предлаганите продукти, или да ги откажат/предявят рекламация по установения ред, когато тези Общи условия и законодателството на Република България им предоставя такава възможност;

- Да се информират относно своята поръчка;

- Да получат с доставка заявения продукт /продукти/, като доставката се извърши на посочения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред;

 - Да прегледат поръчаните от тях стоки при доставянето им от куриера, преди да ги заплатят при плащане с наложен платеж;

- Клиентът има право да откаже поръчка по всяко време преди доставката и, а след доставката в срока по ЗЗП в случай, че посетителят е и потребител по смисъла на ЗЗП.

Посетителите са длъжни:

- Да заплатят цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, съгласно  настоящите „Общи условия”;   

- Да спазват правилата при ползване на предоставяните от “ИЛИАДА” ЕООД продукти и услуги;

- Да не нарушават чужди права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др;

- Да не извършват злоумишлени действия;

- Да проверят дали съдържанието на пратката съответства поръчката, преди да заплатят цената ако плащането се извършва с наложен платеж. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от посетителя върху документите за доставка, последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ILIADA.BG

ILIADA.BG не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

При предоставянето на информация, или съвет в този сайт, в описанието на продуктите, в ревюта и мнения, реклами или по друг начин, ILIADA.BG може да разчита на съвет от производителите.  Тъй като не е производител на продуктите, които продава, “ИЛИАДА” ЕООД не поема никаква отговорност за това продуктите, които продава, да не отговарят на специфичните нужди на потребителя на продукта или за всички загуби, щети или вреди, причинени от такива продукти.

ILIADA.BG си запазва правото да променя цените, наименованията и описанията на стоките по всяко време, без да е необходимо да уведомява предварително своите посетители.

Електронният магазин ILIADA.BG има право:

- Да отказва поръчки, без да има разходи за посетителя, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация, изчерпани или изтеглени от производство стоки и артикули, както и когато останалите налични бройки от съответната стока/артикул не отговарят на стандартите за качество на ИЛИАДА.

- Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и друга информация, по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.

- Да отказва достъп и да анулира регистрации на посетители.

- Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на посетителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

ILIADA.BG не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите поради възникнали технически грешки.

ILIADA.BG няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който посетителите използват предоставяните услуги.

ILIADA.BG не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на сайта, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на “ИЛИАДА“ ЕООД или ползва на валидно правно основание.

“ИЛИАДА“ ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със сайта.

Посетителят има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на  “ИЛИАДА“ ЕООД, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящите Общи условия и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на “ИЛИАДА“ ЕООД. “ИЛИАДА“ ЕООД ще потърси отговорност  по съдебен ред. 

Забранява се всякаква употреба на съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от “ИЛИАДА“ ЕООД.

Дата на актуализация на Общите условия 11.08.2021 г.