/ckfinder/userfiles/files/Steampod/GIVEAWAY/1920x550_DRAFT_giveaway_white.png

GIVEAWAY SteamPod-4.0 в Iliada E-shop!

Общи условия на ТОМБОЛАТА:

I. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА:
1. ТОМБОЛАТА се организира и провежда от „ИЛИАДА“ ЕООД , гр.София, бул. “Цариградско шосе“ 137, комплекс БСМ, вх. 2, ет.4 (наричано по-долу за краткост ОРГАНИЗАТОР).
Участниците в ТОМБОЛАТА са длъжни да спазват правилата на настоящите Общи условия на ТОМБОЛАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ТОМБОЛАТА на тази страница.
 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
1. Периодът за участие е от 01.03.2023 г. до 30.04.2023 г. включително.
 

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1. В играта има право да участва всеки регистриран бизнес клиент с профил в сайта на ОРГАНИЗАТОРА.
2. Участието в томболата е възможно само за бизнес клиенти със седалище (адрес на управление) или местожителство на територията на Република България.
 

IV. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ:
1. Всеки бизнес клиент, който в периода от 01 март до 30 април 2023 г. (включително) е направил поръчка на стойност над 100лв, има право да участва в ТОМБОЛАТА с възможност да получи награда Професионална преса за коса SteamPod 4.
2. Всяка направена поръчка над 100лв, има свой уникален номер, с който бизнес потребителят участва в ТОМБОЛАТА. Колкото повече направени поръчки има конкретния бизнес клиент, толкова по-голям шанс за спечелване на наградата има той.
3. Тегленето на победителя ще се извърши на 01.05.2023 г. чрез специализиран софтуер. На случаен принцип ще бъде избран един печеливш в присъствието на комисия, съставена от представители на организатора.
4. Наградата ще бъде изпратена по куриер /или със собствена логистика/ на адрес, посочен от участника.
 

V. ПУБЛИЧНОСТ:
1. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта на сайта на Iliada Eshop https://iliada.bg/shop/p/giveaway-steampod-4-0 .
 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
1. С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в кампанията, приемате нейните условия и давате съгласието си личните Ви данни (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от „ИЛИАДА“ ЕООД  в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на „ИЛИАДА“ ЕООД  е публикувана на интернет адрес: https://iliada.bg/shop/p/giveaway-steampod-4-0 .
 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Всеки участник може да получи допълнителна информация с обаждане на тел.: 02/9768410 или на имейл: iliadashop@iliada.bg.
2. Споровете между организатора и участник във връзка с играта ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалището на организатора.
Тези правила са утвърдени от организатора на играта на 28.02.2023г.